Regulamin

 

 

 

REGULAMIN I WARUNKI WYNAJMOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH „WAKACYJNA PRZYSTAŃ”

 

 

 1. Najemcy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Najemca zobowiązany jest pokryć straty powstałe z tego tytułu w miejscu wyrządzenia szkody.

 2. W przypadku zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego (np. aktów wandalizmu, zakłócania ciszy nocnej, zakwaterowania osób postronnych) zastrzegamy sobie do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez zwrotu kosztów.

 3. Za wszelkie zniszczenia lub braki w wyposażeniu domku Najemca pozostanie obciążony kosztami ich usunięcia lub nabycia.

 4. Utrzymywanie czystości domków i na przyległych tarasach należy do Najemców.

 5. Najemca na zakończenie pobytu przekazuje domek do kontroli stanu wyposażenia właścicielowi domku letniskowego.

 6. Zabrania się używania w wynajmowanych domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez właściciela ośrodka.

 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych.
 8. Wykupiony pobyt w domku letniskowym nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
 9. Właściciel domku letniskowego nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Najemcy oraz innych osób mających prawo przebywania w wynajętych domkach.

 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:30 do godziny 6:00.
 11. Doba w domkach rozpoczyna się o godzinie 15.00, kończy o godzinie 10.00.

 12. Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę) w trakcie wynajmu tj. po odbiorze domku letniskowego powoduje taki skutek, że umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący zatrzyma całą uiszczoną przez Najemcę cenę za wynajem. Taki sam skutek powoduje nieodebranie przez Najemcę domku letniskowego do godziny 24.00 w dniu przyjazdu z tym zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Wynajmujący zatrzymuje całą kwotę opłaty rezerwacyjnej.

 13. W przypadku anulowania rezerwacji domku letniskowego przez najemcę  zaliczka nie jest zwracana.
 14. Najemca oraz inne osoby mające prawo przebywania w wynajętych domkach w trakcie pobytu zobowiązane są do przestrzegania przepisów p. poż i BHP obowiązujących na terenie domku letniskowego.

 15. Właściciel nie pozwala na przebywanie w domku letniskowym osób trzecich.
 16. Właściciel domku letniskowego pobiera kaucję w wysokości ………………………… zł od wynajmującego domek. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu domku w przypadku braku jakichkolwiek szkód lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.

 17. W razie wystąpienia objawów klinicznych sugerujących zakażenie COVID-19 proszę o bezzwłoczne poinformowanie właściciela domków (również do 3. tygodni po wyjeździe z domku letniskowego). Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych i higienicznych zgodnych z wytycznymi Ministra Zdrowia. DZIĘKUJEMY!
 18. Nie zastosowanie się do powyższych punktów skutkuje wykwaterowaniem letników.